Gravferd


Døden er en sikker utgang på dette livet. Det er også en stor overgang, og ofte en krevende tid for de som blir igjen. Kirken ønsker å hjelpe de sørgende gjennom denne tiden.

De nærmeste pårørende er ansvarlige for gravferden. Det vanligste er at pårørende kontakter et begravelsesbyrå som tar seg av det praktiske.

Du finner mer informasjon om begravelser og gravplasser i Stavanger på https://kirken.stavanger.no/gravferd

Les mer på kirken.no/gravferd

Når et menneske dør uten noen pårørende i sin nærhet, underretter politiet eller presten de pårørende så snart som mulig (går med sørgebud).

Gravferd skal normalt finne sted innen 8 dager etter dødsfallet. 

Møtet med sørgende er en av kirkens viktigste oppgaver. Mange prester har i senere år utdannet seg spesielt for å kunne møte pårørendes behov ved ulykker og katastrofesituasjoner.

Kirkelig gravferd er en gudstjenestelig handling som består av lesning fra Bibelen, bønn og en kort tale. Ved graven (eventuelt i krematoriet) foretas jordpåkastelse.

Presten kaster tre ganger jord på kisten og sier: "Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå."

Kirkemøtet 2002 vedtok ny gravferdsliturgi som supplerende alternativ til gjeldende ordning med virkning fra 1. mars 2003.

Se også lovbestemmelser om gravferd i Norge i Gravferdloven av 1996.

Tilbake